ประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเสาธง ศพด.บ้านดง

clock 27 ต.ค. 2563 view 269 ครั้ง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างเสาธง         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายการดังนี้ โดยกําหนดราคากลาง 14,500.00 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

          - ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เสาธง ศพด. จำนวน 1 จุด

โดยผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบราชการสามารถเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้างนี้ได้ ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 – 13 พฤศจิกายน 2563 ในวันเวลาราชการ (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์) ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม หรือส่งเอกสารการเสนอราคามาที่ e-mail : 6570904@dla.go.th

ทั้งนี้ จะดําเนินการประกาศผลชนะการเสนอราคาดังกล่าวในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม (http:/www.pong-ngam.go.th) และเพจ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งงาม หมายเลขโทรศัพท์ 053-709582 ต่อ 15

 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น