ภาพกิจกรรม
โครงการ อบต.สีขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

clock 10 ธ.ค. 2565 view 774 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ อบต.สีขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความโปร่งใสสามารถเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้ , เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน และลูกจ้าง อบต. และเพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาการทุจริต เมื่อวันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม โดยจัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต , ประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริต พร้อมด้วยนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้สที่ (No Gift Policy) , กิจกรรมการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบและหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่นำไปใช้ในการต่อต้านการทุจริต และกิจกรรมอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริตให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน และลูกจ้าง อบต.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น