นโยบาย

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2562 , view 2639 ครั้ง

นโยบายผู้บริหาร

ได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม  เป็นไปตามกฎหมาย   ระเบียบ  ข้อบังคับ   โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามเป็นหลัก   เพื่อรับทราบถึงกรอบ นโยบายการบริหารงาน  ตลอดจนแนวทางการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม   โดยจะมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม อย่างเป็นระบบ  มีประสิทธิภาพ  ยั่งยืน  และให้พี่น้องประชาชนในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

ดังต่อไปนี้

 1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
 2. รักษาความมสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
 4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
 7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็น และสมควร
 10. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
 11. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
 12. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
 13. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
 14. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
 15. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
 16. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
 17. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
 18. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
 19. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
 20. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
 21. การท่องเที่ยว
 22. การผังเมือง   

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น