พันธกิจ

เมื่อวันที่ 00 543 , view 3375 ครั้ง

พันธกิจ (MISSION)      บำบัดทุกข์ทั่วหน้า  ประชารัฐเป็นสุขเพิ่ม  

                           ส่งเสริมการศึกษา   พัฒนาองค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามมุ่งดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน ตำบลโป่งงาม  โดยดำเนินการ  4 ด้าน  ดังนี้

1.ด้านรัฐ   สังคม   สิ่งแวดล้อม
 - ให้ความสำคัญกับการศึกษาการพัฒนาตนเองและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
 - มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมแห่งความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
 - มุ่งดำเนินงานให้สอดคล้องกันระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

- ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข

2.ด้านองค์กร
- ส่งเสริมให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและเต็มใจรับใช้ประชาชน
 - ส่งเสริมปลูกฝังและกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติการตระหนักถึงความเสี่ยง จนเป็นวัฒนธรรม

  องค์กร
 - มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่ปราศจากการทุจริต หรือผลประโยชน์ที่ทับซ้อน

3.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและปฏิบัติต่อผู้รับบริการโดยเสมอภาคเท่าเทียมกัน

- ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทุกด้านขององค์กร

4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน
- ส่งเสริมการเรียนรู้โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
 - มุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานรักและศรัทธาในหน้าที่การงานพัฒนาตนเองมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

- ส่งเสริมและให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณธรรมในการดำรงชีวิต

- ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น