วิสัยทัศน์

เมื่อวันที่ 09 มี.ค. 2561 , view 4489 ครั้ง

วิสัยทัศน์ (VISION) การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามวิสัยทัศน์ (VISION)        ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ    เกษตรยั่งยืน  ผืนแผ่นดินธรรม

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   หมายถึง  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เกษตรยั่งยืน    หมายถึง    การประกอบอาชีพหลักทางด้านเกษตรกรรมที่มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ

ผืนแผ่นดินธรรม  หมายถึง  คนโป่งงามมีคุณธรรมนำความรอบรู้  รู้เท่าทันโลก ครอบครัว

                                 อบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง  สังคมสันติสุข ระบบบริหารจัดการ

                                 ทุกระดับในโป่งงามมีธรรมาภิบาล ส่งเสริมระบอบ

                                 ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น