ข้อมูลตำบล

เมื่อวันที่ 03 ก.พ. 2562 , view 4972 ครั้ง

ข้อมูลพื้นฐานตำบลโป่งงาม

การก่อตั้งตำบลโป่งงาม  


ตำบลโป่งงาม  ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.  2547 เมื่อปี พ.ศ. 2533โดยแยกการปกครองออกมาจากตำบลโป่งผาและได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540


สถานที่ตั้ง 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม หมู่ที่ 5 บ้านห้วยปูแกง ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 


ขนาดและอาณาเขต 
มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 42 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 26,250 ไร่  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

        ทิศเหนือ            ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพางคำ และองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา 

        ทิศใต้                ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ โดยมีลำน้ำโป่งเป็นแนวเขต 

        ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้ายโดยมีลำน้ำโป่งเป็นแนวเขต 

        ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ  ประเทศเมียร์มาร์  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง โดยมีแนวถนน แม่ฟ้าหลวง – แม่สาย

(เส้นทางยุทธศาสตร์ตามแนวชายแดน) เป็นแนวแบ่งเขต พื้นที่ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลคิดเป็นร้อยละ 14.74 ของพื้นที่อำเภอแม่สาย (ประมาณ 285 ตารางกิโลเมตร) โดยแยกรายละเอียดออกเป็นแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้

ลำดับ

ชื่อบ้าน

พื้นที่ (ประมาณ)

ร้อยละ

หมายเหตุ

ตร.กม

ไร่

1

บ้านถ้ำ

6.5

4,062.5

15.48

 

2

บ้านดง

3

1,875

7.14

 

3

บ้านถ้ำปลา

2

1,250

4.76

 

4

บ้านถ้ำสันติสุข

0.3

187.5

0.72

 

5

บ้านห้วยปูแกง

1.1

687.5

2.62

 

6

บ้านสันกอสา

2.1

1,312.5

5.00

 

7

บ้านสันเกล็ดทอง

3

1,875

7.14

 

8

บ้านโป่งเหนือ

2

1,250

4.76

 

9

บ้านโป่ง

4

2,500

9.52

 

10

บ้านผาฮี้ (อาข่า)

8.5

5,312.5

20.24

 

11

บ้านผาฮี้ (ลาหู่)

8

5,000

19.05

 

12

บ้านถ้ำพัฒนา

1.5

937.5

3.57

 

รวม

12 หมู่บ้าน

42

26,250

100

 


ภูมิประเทศ 
พื้นที่ด้านทิศตะวันตกเป็นภูเขาประมาณ 30 % ขนานไปตามแนวชายแดนไทย – เมียร์มาร์ มีบ้านผาฮี้ (ม.10) และบ้านมูเซอผาฮี้ (ม.11) ตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว (อยู่ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง) นอกนั้นเป็นพื้นที่ราบประมาณ 70 % อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ที่เป็นภูเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของอีก 10 หมู่บ้านที่เหลือ โดยมีลักษณะการใช้พื้นที่ดังนี้

        1.  พื้นที่การเกษตร      11,825  ไร่         คิดเป็นร้อยละ 45.05  ของพื้นที่ทั้งหมด 

        2.  พื้นที่อยู่อาศัย           4,612  ไร่         คิดเป็นร้อยละ  17.57  ของพื้นที่ทั้งหมด 

        3.  พื้นที่ป่า                    9,812  ไร่         คิดเป็นร้อยละ  37.38  ของพื้นที่ทั้งหมด 


ลักษณะดิน 
จากลักษณะภูมิประเทศตามข้อ 3 สามารถแบ่งลักษณะของดินในพื้นที่ออกเป็น 6 ลักษณะคือ

ตารางลักษณะดินในเขตพื้นที่

ลำดับ

ลักษณะดิน

พื้นที่ (หมู่บ้าน)

พืชที่เหมาะสม

หมายเหตุ

1

ดินเหนียว ลักษณะดินบนสีดำ ดินล่างเป็นสีเทา หรือสีน้ำตาล

4,800 ไร่
(หมู่ 1,6,12)

ข้าว  ยาสูบ

 

2

ดินเหนียว ลักษณะดินบนสีเทาแก่ ดินล่างสีน้ำตาลอ่อน มีจุดประสีน้ำตาล

8,200 ไร่
(หมู่ 2,3,4,5,6,8,9,)

ข้าว,ถั่วต่าง ๆ, ยาสูบ กระเทียม

 

3

ดินร่วนปนทรายแป้ง ลักษณะดินมีสีน้ำตาล หรือน้ำตาลปนแดง

2,335 ไร่
(หมู่ 2,5,7)

ข้าวโพด , ไม้ผลต่าง ๆ

 

4

ดินเหนียวหรือดินร่วนที่มีเศษหินปะปน

1,050 ไร่
(หมู่ 7)

ข้าวโพด , ถั่วต่าง ๆ ไม้ผล

 

5

ดินที่ประกอบด้วยพื้นที่ภูเขาซึ่งมีพื้นที่ลาดชันเกิน 35 %

9,812 ไร่
(หมู่ 7,10,11)

ข้าวโพด , ถั่วต่าง ๆ ไม้ผล

 

6

พื้นที่ดินหินพื้นโผล่

53 ไร่

 

 


ปริมาณน้ำฝน  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 1,774.10 มิลลิลิตร โดยมีฝนตกชุกที่สุด ระหว่าง เดือนสิงหาคม ถึงเดือน   กันยายน


ลักษณะภูมิอากาศ   
แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดูกาล  คือ 

        ฤดูร้อน  ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  38 องศาเซลเซียส 

        ฤดูฝน    ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25 องศาเซลเซียส 

        ฤดูหนาว   ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อุณหภูมิประมาณ 10 องศาเซลเซียส 

                อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ     25  องศาเซลเซียส 

                อุณหภูมิสูงสุดประมาณ    40 องศาเซลเซียส 

                อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ      6 องศาเซลเซียส


จำนวนหมู่บ้าน/ประชากร  
มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด แบ่งเป็น หมู่บ้านพื้นที่ราบ 10 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12 และหมู่บ้านพื้นที่สูง จำนวน  2 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 10,11 ดังนี้

ตารางแสดงจำนวนประชากร

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

ประชากร

รวม

จำนวนครัวเรือน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

1

บ้านถ้ำ

501

533

1034

489

 

2

บ้านดง

546

562

1108

524

 

3

บ้านถ้ำปลา

611

711

1322

602

 

4

บ้านถ้ำสันติสุข

469

589

1058

                407

5

บ้านห้วยปูแกง

589

622

1211

545

 

6

บ้านสันกอสา

260

282

542

212

 

7

บ้านสันเกล็ดทอง

533

588

1121

395

 

8

บ้านโป่งเหนือ

569

627

1196

469

 

9

บ้านโป่ง

474

512

986

454

 

10

บ้านผาฮี้ (อาข่า)

305

278

583

163

 

11

บ้านผาฮี้ (ลาหู่)

125

135

260

57

 

12

บ้านถ้ำพัฒนา

463

494

957

353

 

รวม

12 หมู่บ้าน

5,445

5,933

11,378

4,670

  

ที่มา  : สำนักทะเบียนอำเภอแม่สาย   ณ  เดือน   มีนาคม     2552
        : ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย   200 คน / ตารางกิโลเมตร 


-----------------------------------------------------

โครงสร้างพื้นฐาน 

การคมนาคม

1. การคมนาคมในพื้นที่เป็นการคมนาคมทางบกโดยมีถนนพหลโยธินผ่านพื้นที่ของตำบลเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมการคมนาคมเข้าไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ
จำนวนถนนลาดยาง ระยะทาง 8.22 กิโลเมตร ใช้ได้ดีทุกฤดูกาล
ถนนคอนกรีต ระยะทาง 27.75 กิโลเมตร ใช้ได้ดีทุกฤดูกาล
      ถนนดินลูกรัง ระยะทาง 18.74 กิโลเมตร ใช้ได้ดีทุกฤดูกาล 

2. การคมนาคม
โทรศัพท์บ้าน (พื้นฐาน) จำนวน 925 ครัวเรือน
      โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 16 แห่ง 

3. การไฟฟ้า   จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้  จำนวน   2,128 ครัวเรือน 

4. แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำน้ำ  2  สาย
4.1 ลำน้ำถ้ำ ต้นน้ำ อยู่บริเวณวัดถ้ำปลา ระยะทางยาว 7 กิโลเมตร
      4.2  ลำน้ำโป่ง   ต้นน้ำอยู่บริเวณขุนน้ำโป่ง  ระยะทางยาว 8 กิโลเมตร


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 

- บ่อบาดาล บ่อตอก บ่อเจาะ (ที่ใช้การได้) จำนวน 21 แห่ง 

- บ่อน้ำตื้น จำนวน 1,337 แห่ง 

- แม่น้ำ ลำคลอง จำนวน 5 แห่ง

- ฝาย พนังกั้นน้ำ จำนวน 4 แห่ง 

- อ่างเก็บน้ำ จำนวน 2 แห่ง 

- เหมือง จำนวน 33 แห่ง 

- รางน้ำ ประปาภูเขา จำนวน 4 แห่ง 

- ประปาหมู่บ้าน   จำนวน 9   แห่ง


สภาพทางเศรษฐกิจ 
การประกอบอาชีพของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

หมู่ที่

อาชีพ

หมายเหตุ

1

ทำนา  ทำไร่ยาสูบ  ไร่ถั่วเหลือง  ไร่ข้าวโพด    ปลูกผักต่าง ๆ 

 

 

เลี้ยงสัตว์    ค้าขาย  และ รับจ้างทั่วไป

 

2

ทำนา  ทำไร่มันเทศ   ไร่ข้าวโพด  ไร่กะหล่ำ ปลูกผักต่าง ๆ 

 

 

เลี้ยงสัตว์    ค้าขาย    และรับจ้างทั่วไป

 

3

ทำนา   ทำไร่ยาสูบ   ไร่ถั่วเหลือง   ไร่ข้าวโพด   ปลูกผักต่าง ๆ 

 

 

เลี้ยงสัตว์   ค้าขาย    และ รับจ้างทั่วไป

 

4

ค้าขาย    และ รับจ้างทั่วไป

 

5

ค้าขาย   ทำนา   ปลูกผักต่าง ๆ  และ รับจ้างทั่วไป

 

6

ทำนา  ทำไร่ยาสูบ   ไร่ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์

 

 

ปลูกผักต่าง ๆ  และ รับจ้างทั่วไป

 

7

ทำนา  ทำไร่ยาสูบ    ไร่ข้าวโพด   ไร่กะหล่ำ

 

 

ปลูกผักต่าง ๆ เลี้ยงสัตว์   ค้าขาย  และ รับจ้างทั่วไป

 

8

ทำนา  ทำไร่ยาสูบ    ไร่ข้าวโพด   ไร่กะหล่ำ

 

 

ปลูกผักต่าง ๆ  เลี้ยงสัตว์  ค้าขาย  และ รับจ้างทั่วไป

 

9

ทำนา  ไร่กระเทียม   ไร่ข้าวโพด   ไร่กะหล่ำ

 

 

ปลูกผักต่าง ๆ  เลี้ยงสัตว์  ค้าขาย  และ รับจ้างทั่วไป

 

10

ไร่กาแฟ

 

11

ไร่กาแฟ

 

12

ทำนา  ไร่ยาสูบ   ไร่ข้าวโพด   ปลูกผักต่าง ๆ  ค้าขาย  เลี้ยงสัตว์

 

 

และ รับจ้างทั่วไป

 รายได้ประชากร
รายได้ประชากรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม จำแนกเป็นรายหมู่บ้าน ได้ดังนี้

หมู่ที่

จำนวนเงินรวม

เฉลี่ยครัวเรือน

เฉลี่ยต่อคน

หมายเหตุ

1

39,055,443.00

227,066.53

63,920.53

 

2

13,509,700.00

121,709.01

33,275.12

 

3

26,781,120.00

126,326.04

44,193.27

 

4

5,628,656.00

160,818.74

52,117.19

 

5

10,523,099.00

146,154.15

45,752.60

 

6

14,032,740.00

110,494.02

41,394.51

 

7

16,455,704.00

100,339.66

34,069.78

 

8

20,318,700.00

140,128.97

48,725.90

 

9

33,456,158.00

141,165.22

47,388.33

 

10

14,607,480.00

224,730.46

44,808.22

 

11

942,700.00

62,846.67

12,739.19

 

12

36,056,503.00

170,077.84

56,692.61

 


รายจ่ายประชากร 
รายจ่ายประชากรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม จำแนกเป็นรายหมู่บ้าน ได้ดังนี้

หมู่ที่

จำนวนเงินรวม

เฉลี่ยครัวเรือน

เฉลี่ยต่อคน

หมายเหตุ

1

22,349,638.00

129,939.76

36,578.79

 

2

7,177,139.00

64,658.91

17,677.68

 

3

17,629,256.00

83,156.87

29,091.18

 

4

5,714,260.00

164,036.00

53,159.81

 

5

6,093,118.00

84,626.64

26,491.82

 

6

7,874,128.00

62,001.01

23,227.52

 

7

49,149,194.00

299,690.21

101,758.17

 

8

10,040,932.00

69,247.81

24,078.97

 

9

18,203,184.00

76,806.68

25,783.55

 

10

7,330,310.00

112,774.00

22,485.61

 

11

700,622.00

46,708.13

9,467.86

 

12

16,044,005.00

75,679.27

25,226,42

 


ที่มา : ข้อมูลสถิติเพื่อการพัฒนา อบต. พ.ศ. 2553 ภายใต้โครงการจัดทำระบบข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น
: จากการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของครัวเรือน (จปฐ.) ประจำปี พ.ศ.2553

ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 

                พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม  เป็นพื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศสวยงามประกอบด้วย  ทิวเขา  ป่าไม้  ตลอดจนแหล่งต้นน้ำและสภาพทางธรรมชาติอันสมบูรณ์  โดยพื้นที่ดอยนางนอนเชื่อมยาวต่อกับพื้นที่ดอยตุงและประเทศเมียนมาร์ นอกจากนี้ยังมีสัตว์ป่าประเภทลิงอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีถ้ำขนาดใหญ่ที่สวยงาม เป็นที่ดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย

และชาวต่างประเทศ เส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวสะดวกสบายจากถนนพหลโยธินมีถนนลาดยางตัดเชื่อมระยะทาง 2 กิโลเมตร ประชาคมตำบลโป่งงามได้มีความเห็นและมีข้อสรุปร่วมกันให้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมตำบลโป่งงาม เป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตามนโยบายของรัฐบาล  แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีดังนี้ 

                วัดถ้ำปลา ภายในวัดประกอบด้วย ถ้ำเปลวปล่องฟ้า , ถ้ำกู่แก้ว , พระธาตุเจดีย์นพจุฑาเก้ายอด พระธาตุเจดีย์อินทร์แปลง   

ถ้ำปุ่ม อ่างเก็บน้ำถ้ำเสาหินพญานาค  ขุนน้ำโป่ง  จุดชมวิวดอยผู้เฒ่า

        กิจกรรมการท่องเที่ยว 

                                - ปีนหน้าผา 

                                - ปั่นจักรยานน้ำ 

                                - เดินป่า 

                                - กางเต้นท์พักแรม 

                                - หมู่บ้านโฮมสเตย์

        ศิลปวัฒนธรรม 

                                - ฟ้อนเล็บ 

                                - ฟ้อนสาวไหม 

                                - รำดาบ 

                                - รำนก รำโต 

                                - เชิดสิงโต 

                                - รำไต 

--------------------------------------------------------------------------

สภาพทางสังคม

การศึกษา

ศูนย์เด็กเล็ก   จำนวน  6  แห่ง

ลำดับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน 
เด็ก

จำนวน 
ผดด.และผช.
ผดด.

เขตบริการ

หมายเหตุ

1

บ้านถ้ำ (หมู่ 12)

42

5

บ้านถ้ำ , ถ้ำพัฒนา , ถ้ำปลา

 

2

บ้านดง

28

3

บ้านดง

 

3

บ้านห้วยปูแกง

34

3

บ้านห้วยปูแกง , ถ้ำสันติสุข

 

4

บ้านโป่งเหนือ

36

4

บ้านโป่ง หมู่ 8 ,9 สันกอสา 6

 

 

 

 

 

บ้านสันเกล็ดทอง หมู่ 7

 

5

บ้านผาฮี้

28

2

บ้านผาฮี้ หมู่ 10

 

6

บ้านผาฮี้

15

2

บ้านผาฮี้ หมู่ 11

 

เฉลี่ย ผดด.  1  คน  ต่อเด็ก   20      คน


รงเรียนประถมศึกษา   จำนวน  5  แห่ง

ลำดับ

โรงเรียน

จำนวน 
นักเรียน

จำนวนครู/อาจารย์

เขตบริการ

หมายเหตุ

1

โรงเรียนบ้านโป่ง (หมู่ 8)

284

8

บ้านโป่ง หมู่ 8 , 9  สันกอสา

 

 

 

 

 

 สันเกล็ดทอง

 

2

โรงเรียนบ้านถ้ำปลา (หมู่ 3)

176

8

ถ้ำปลา , สันเกล็ดทอง

 

3

โรงเรียนบ้านถ้ำ ต.ชด. (หมู่ 5)

315

7

ห้วยปูแกง , ถ้ำสันติสุข,ดง

 

4

โรงเรียนบ้านผาฮี้ (หมู่ 10)

111

3

ผาฮี้  หมู่ 10 , 11

 

5

โรงเรียนบ้านถ้ำ (หมู่ 12)

165

6

ถ้ำพัฒนา

 


โรงเรียนมัธยมศึกษา   จำนวน  1  แห่ง 

ลำดับ

โรงเรียน

จำนวน
นักเรียน

จำนวนครู/
อาจารย์

เขตบริการ

หมายเหตุ

1

วัดถ้ำปลาวิทยาคม

409

25

ตำบลโป่งงาม , โป่งผา ,
บ้านด้าย , ห้วยไคร้

 


โรงเรียนสอนภาษาจีน  จำนวน   1  แห่ง 

ลำดับ

โรงเรียน

จำนวน
นักเรียน

จำนวนครู/
อาจารย์

เขตบริการ

หมายเหตุ

1

สอนภาษาจีน

600

24

พื้นที่อำเภอแม่สาย และอำเภอใกล้เคียง

 


โรงเรียนอาชีวศึกษาแม่สาย   จำนวน  1  แห่ง 

ลำดับ

โรงเรียน

จำนวน
นักเรียน

จำนวนครู/
อาจารย์

เขตบริการ

หมายเหตุ

1

โรงเรียนอาชีวศึกษาแม่สาย

300

20

อำเภอแม่สาย และอำเภอใกล้เคียง

 

 
ารนับถือศาสนาของประชากรในพื้นที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามจำแนกได้ดังนี้ 

ลำดับ

ศาสนา

ร้อยละ

หมายเหตุ

1

พุทธ

95.80

หมู่ที่ 1-9 และ 12

2

คริสต์

1.50

หมู่ที่ 2,4,7,11

3

อิสลาม

0.70

หมู่ที่ 4,5

4

อื่น ๆ

2.00

หมู่ที่ 10


dddd

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น