ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เมื่อวันที่ 01 มี.ค. 2562 , view 1472 ครั้ง

ประเด็นยุทธศาสตร์ (STRATEGIS ISSUE) และแนวทางการพัฒนา (STRATEGIES)

จากวิสัยทัศน์ (VISSION)     พันธกิจ (MISSION) และเป้าประสงค์  (GOAL) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม   จึงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (STRATEGIES ISSUE)  และแนวทางการพัฒนา (STRATEGIES) ดังนี้       

1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมคนโป่งงาม   โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้

“ คนโป่งงามมีคุณธรรมนำความรู้  รู้เท่าทันโลก แห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ” 

จึงได้กำหนด  แนวทางการพัฒนา เอาไว้ 4 แนวทาง  ดังนี้

                                1. ส่งเสริมการศึกษาในระบบ

                                2. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

                                3. ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย

                                4. ส่งเสริมศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น


2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสุขภาพ และสวัสดิการสังคมคนโป่งงาม  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ 

“ ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง  สังคมสันติสุข ”   จึงได้กำหนด  แนวทางการพัฒนา เอาไว้   3  แนวทาง  ดังนี้

                                1. การเสริมสร้างสุขภาพ ทั้งกายและใจ

                                2. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

                                3. ส่งเสริมสวัสดิการชุมชน


3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจคนโป่งงาม  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้

“ มีงานทำ  มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ  อยู่อาศัยท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ”  จึงได้กำหนด  แนวทางการพัฒนา เอาไว้   2  แนวทาง  ดังนี้

                                1. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

                                2. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง


4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการบริหารบ้านเมืองที่ดีของคนโป่งงาม  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้  

“ มีระบบบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล  ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข ” จึงได้กำหนด  แนวทางการพัฒนา เอาไว้  2 แนวทาง  คือ

                                1. ส่งเสริมการบริหารบ้านเมืองที่ดี

                                2. กระจายอำนาจให้กับองค์กรประชาชน องค์กรการกุศล  หรือองค์กรที่ตั้งขึ้น ตามกฏหมาย

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น