ภาพกิจกรรม
กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา ตามโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563

clock 26 มิ.ย. 2563 view 475 ครั้ง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายแดนชัย บุลมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ได้อนุมัติให้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ตามโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยจัดกิจกรรมร่วมกับพุทธสมาคมตำบลโป่งงาม , สภาวัฒนธรรมตำบลโป่งงาม และกลุ่มผู้สูงอายุตำบลโป่งงาม  ณ ลานกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  ซึ่งมีประชาชนภายในพื้นที่ตำบลโป่งงาม เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก   ซึ่งเป็นสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของพุทธสนิกชนชาวไทยให้คงอยู่สืบไป