ภาพกิจกรรม
กิจกรรมตามโครงการอำเภอยิ้ม...................เคลื่อนที่ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563

clock 10 มิ.ย. 2563 view 818 ครั้ง

                 อำเภอแม่สาย โดยการนำของนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอแม่สาย , หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมกันจัดกิจกรรมตามโครงการอำเภอยิ้ม........เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการ รวมถึงการความช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด - 19 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ วัดสันเกล็ดทอง หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

                 ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม โดยการนำของนายแดนชัย บุลมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม นำพนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม รวมจัดกิจกรรมออกบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์ผลก่ารดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในด้านการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย , การรับสมัครนักเรียนในระดับเตรียมอนุบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ , การรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบในตำบลโป่งงาม , การแจกเมล็ดพันธ์พืชตามโครงการบ้านนี้มีรักษ์ปลูกผักกินเอง ปี 11 ตอนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้แนวคิดคลังอาหารชุมชน , การประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , เบี้ยคนพิการ และการอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามรับผิดชอบ

                ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ตำบลโป่งงามที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจในการเข้าเยื่ยมชมบูธนิทรรศการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ตามภาพถ่ายที่ปรากฎในข้อความนี้