แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗
ระเบียบ มท.ส่าด้วยการพัสดุส่วนท้องถิ่น 2535
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ อปท. ฉบับที่ 2 พ.ศ.2543
ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ อปท. ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543

 

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบขอยกเลิกวันลา
แบบใบลาออก
คำขอมีบัตรประจำตัว หรื่อขอมีบัตรใหม่
คำขอข้อมูลข่าวสาร
ใบยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์
แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57130
หมายเลขโทรศัพท์ : โทรสาร 0-5370-9582 ต่อ 11
E-mail : pong_ngam@hotmail.com