ข้อมูลพื้นฐานตำบลโป่งงาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        การก่อตั้งตำบลโป่งงาม

        ตำบลโป่งงาม  ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.  2547 เมื่อปี พ.ศ. 2533โดยแยกการปกครองออก
มาจากตำบลโป่งผาและได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลง
วันที่ 25 ธันวาคม 2539 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540
        สถานที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม หมู่ที่ 5 บ้านห้วยปูแกง ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 
        
ขนาดและอาณาเขต
มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 42 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 26,250 ไร่  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
        ทิศเหนือ            ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพางคำ และองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา
        ทิศใต้                ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ โดยมีลำน้ำโป่งเป็นแนวเขต
        ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้ายโดยมีลำน้ำโป่งเป็นแนวเขต
        ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ  ประเทศเมียร์มาร์  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง โดยมีแนวถนน แม่ฟ้าหลวง – แม่สาย
(เส้นทางยุทธศาสตร์ตามแนวชายแดน) เป็นแนวแบ่งเขต พื้นที่ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลคิดเป็นร้อยละ 14.74
ของพื้นที่อำเภอแม่สาย (ประมาณ 285 ตารางกิโลเมตร) โดยแยกรายละเอียดออกเป็นแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้

ลำดับ

ชื่อบ้าน

พื้นที่ (ประมาณ)

ร้อยละ

หมายเหตุ

ตร.กม

ไร่

1

บ้านถ้ำ

6.5

4,062.5

15.48

 

2

บ้านดง

3

1,875

7.14

 

3

บ้านถ้ำปลา

2

1,250

4.76

 

4

บ้านถ้ำสันติสุข

0.3

187.5

0.72

 

5

บ้านห้วยปูแกง

1.1

687.5

2.62

 

6

บ้านสันกอสา

2.1

1,312.5

5.00

 

7

บ้านสันเกล็ดทอง

3

1,875

7.14

 

8

บ้านโป่งเหนือ

2

1,250

4.76

 

9

บ้านโป่ง

4

2,500

9.52

 

10

บ้านผาฮี้ (อาข่า)

8.5

5,312.5

20.24

 

11

บ้านผาฮี้ (ลาหู่)

8

5,000

19.05

 

12

บ้านถ้ำพัฒนา

1.5

937.5

3.57

 

รวม

12 หมู่บ้าน

42

26,250

100

 

         ภูมิประเทศ
        พื้นที่ด้านทิศตะวันตกเป็นภูเขาประมาณ 30 % ขนานไปตามแนวชายแดนไทย – เมียร์มาร์ มีบ้านผาฮี้ (ม.10)
และบ้านมูเซอผาฮี้ (ม.11) ตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว (อยู่ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง) นอกนั้นเป็นพื้นที่ราบประมาณ 70 %
อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ที่เป็นภูเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของอีก 10 หมู่บ้านที่เหลือ โดยมีลักษณะการใช้พื้นที่ดังนี้
        1.  พื้นที่การเกษตร      11,825  ไร่         คิดเป็นร้อยละ 45.05  ของพื้นที่ทั้งหมด
        2.  พื้นที่อยู่อาศัย           4,612  ไร่         คิดเป็นร้อยละ  17.57  ของพื้นที่ทั้งหมด
        3.  พื้นที่ป่า                    9,812  ไร่         คิดเป็นร้อยละ  37.38  ของพื้นที่ทั้งหมด 

        ลักษณะดิน
จากลักษณะภูมิประเทศตามข้อ 3 สามารถแบ่งลักษณะของดินในพื้นที่ออกเป็น 6 ลักษณะคือ

ตารางลักษณะดินในเขตพื้นที่

ลำดับ

ลักษณะดิน

พื้นที่ (หมู่บ้าน)

พืชที่เหมาะสม

หมายเหตุ

1

ดินเหนียว ลักษณะดินบนสีดำ ดินล่างเป็นสีเทา หรือสีน้ำตาล

4,800 ไร่
(หมู่ 1,6,12)

ข้าว  ยาสูบ

 

2

ดินเหนียว ลักษณะดินบนสีเทาแก่ ดินล่างสีน้ำตาลอ่อน มีจุดประสีน้ำตาล

8,200 ไร่
(หมู่ 2,3,4,5,6,8,9,)

ข้าว,ถั่วต่าง ๆ, ยาสูบ กระเทียม

 

3

ดินร่วนปนทรายแป้ง ลักษณะดินมีสีน้ำตาล หรือน้ำตาลปนแดง

2,335 ไร่
(หมู่ 2,5,7)

ข้าวโพด , ไม้ผลต่าง ๆ

 

4

ดินเหนียวหรือดินร่วนที่มีเศษหินปะปน

1,050 ไร่
(หมู่ 7)

ข้าวโพด , ถั่วต่าง ๆ ไม้ผล

 

5

ดินที่ประกอบด้วยพื้นที่ภูเขาซึ่งมีพื้นที่ลาดชันเกิน 35 %

9,812 ไร่
(หมู่ 7,10,11)

ข้าวโพด , ถั่วต่าง ๆ ไม้ผล

 

6

พื้นที่ดินหินพื้นโผล่

53 ไร่

 

 

       

        ปริมาณน้ำฝน
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 1,774.10 มิลลิลิตร โดยมีฝนตกชุกที่สุด ระหว่าง เดือนสิงหาคม ถึงเดือน   กันยายน

         ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดูกาล  คือ
        ฤดูร้อน  ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  38 องศาเซลเซียส
        ฤดูฝน    ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25 องศาเซลเซียส
        ฤดูหนาว   ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อุณหภูมิประมาณ 10 องศาเซลเซียส
                อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ     25  องศาเซลเซียส
                อุณหภูมิสูงสุดประมาณ    40 องศาเซลเซียส
                อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ      6 องศาเซลเซียส

        จำนวนหมู่บ้าน/ประชากร
มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด แบ่งเป็น หมู่บ้านพื้นที่ราบ 10 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่
1,2,3,4,5,6,7,8,9,12 และหมู่บ้านพื้นที่สูง จำนวน  2 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 10,11 ดังนี้

ตารางแสดงจำนวนประชากร

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

ประชากร

รวม

จำนวนครัวเรือน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

1

บ้านถ้ำ

427

443

870

269

 

2

บ้านดง

324

367

691

167

 

3

บ้านถ้ำปลา

399

488

887

289

 

4

บ้านถ้ำสันติสุข

430

496

926

140

 

5

บ้านห้วยปูแกง

396

369

738

116

 

6

บ้านสันกอสา

235

260

495

156

 

7

บ้านสันเกล็ดทอง

364

370

734

201

 

8

บ้านโป่งเหนือ

322

350

672

204

 

9

บ้านโป่ง

433

451

884

210

 

10

บ้านผาฮี้ (อาข่า)

256

225

481

104

 

11

บ้านผาฮี้ (ลาหู่)

65

93

158

30

 

12

บ้านถ้ำพัฒนา

404

428

832

260

 

รวม

12 หมู่บ้าน

4,028

4,340

8,368

2,146

  

ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอแม่สาย   ณ  เดือน   มีนาคม     2552
        : ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย   200 คน / ตารางกิโลเมตร

โครงสร้างพื้นฐาน

        การคมนาคม
1. การคมนาคมในพื้นที่เป็นการคมนาคมทางบกโดยมีถนนพหลโยธินผ่านพื้นที่ของตำบลเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมการคมนาคมเข้าไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ
        จำนวนถนนลาดยาง               ระยะทาง  8.22    กิโลเมตร  ใช้ได้ดีทุกฤดูกาล
        ถนนคอนกรีต                          ระยะทาง  27.75  กิโลเมตร  ใช้ได้ดีทุกฤดูกาล
        ถนนดินลูกรัง                          ระยะทาง 18.74   กิโลเมตร  ใช้ได้ดีทุกฤดูกาล
2. การคมนาคม   โทรศัพท์บ้าน (พื้นฐาน)           จำนวน  925 ครัวเรือน
                            โทรศัพท์สาธารณะ                 จำนวน   16 แห่ง
3. การไฟฟ้า   จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้        จำนวน   2,128 ครัวเรือน
4. แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำน้ำ  2  สาย
        4.1  ลำน้ำถ้ำ   ต้นน้ำ  อยู่บริเวณวัดถ้ำปลา   ระยะทางยาว  7  กิโลเมตร
        4.2  ลำน้ำโป่ง   ต้นน้ำอยู่บริเวณขุนน้ำโป่ง  ระยะทางยาว 8 กิโลเมตร

        แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                - บ่อบาดาล บ่อตอก บ่อเจาะ (ที่ใช้การได้)                  จำนวน         21   แห่ง
                - บ่อน้ำตื้น                                                                    จำนวน   1,337   แห่ง
                - แม่น้ำ  ลำคลอง                                                         จำนวน          5    แห่ง
                - ฝาย พนังกั้นน้ำ                                                          จำนวน          4    แห่ง
                - อ่างเก็บน้ำ                                                                 จำนวน          2    แห่ง
                - เหมือง                                                                       จำนวน         33   แห่ง
                - รางน้ำ  ประปาภูเขา                                                   จำนวน          4    แห่ง
                - ประปาหมู่บ้าน                                                            จำนวน          9   แห่ง

        สภาพทางเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

หมู่ที่

อาชีพ

หมายเหตุ

1

ทำนา  ทำไร่ยาสูบ  ไร่ถั่วเหลือง  ไร่ข้าวโพด    ปลูกผักต่าง ๆ 

 

 

เลี้ยงสัตว์    ค้าขาย  และ รับจ้างทั่วไป

 

2

ทำนา  ทำไร่มันเทศ   ไร่ข้าวโพด  ไร่กะหล่ำ ปลูกผักต่าง ๆ 

 

 

เลี้ยงสัตว์    ค้าขาย    และรับจ้างทั่วไป

 

3

ทำนา   ทำไร่ยาสูบ   ไร่ถั่วเหลือง   ไร่ข้าวโพด   ปลูกผักต่าง ๆ 

 

 

เลี้ยงสัตว์   ค้าขาย    และ รับจ้างทั่วไป

 

4

ค้าขาย    และ รับจ้างทั่วไป

 

5

ค้าขาย   ทำนา   ปลูกผักต่าง ๆ  และ รับจ้างทั่วไป

 

6

ทำนา  ทำไร่ยาสูบ   ไร่ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์

 

 

ปลูกผักต่าง ๆ  และ รับจ้างทั่วไป

 

7

ทำนา  ทำไร่ยาสูบ    ไร่ข้าวโพด   ไร่กะหล่ำ

 

 

ปลูกผักต่าง ๆ เลี้ยงสัตว์   ค้าขาย  และ รับจ้างทั่วไป

 

8

ทำนา  ทำไร่ยาสูบ    ไร่ข้าวโพด   ไร่กะหล่ำ

 

 

ปลูกผักต่าง ๆ  เลี้ยงสัตว์  ค้าขาย  และ รับจ้างทั่วไป

 

9

ทำนา  ไร่กระเทียม   ไร่ข้าวโพด   ไร่กะหล่ำ

 

 

ปลูกผักต่าง ๆ  เลี้ยงสัตว์  ค้าขาย  และ รับจ้างทั่วไป

 

10

ไร่กาแฟ

 

11

ไร่กาแฟ

 

12

ทำนา  ไร่ยาสูบ   ไร่ข้าวโพด   ปลูกผักต่าง ๆ  ค้าขาย  เลี้ยงสัตว์

 

 

และ รับจ้างทั่วไป

 

        รายได้ประชากร
รายได้ประชากรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม จำแนกเป็นรายหมู่บ้าน ได้ดังนี้

หมู่ที่

จำนวนเงินรวม

เฉลี่ยครัวเรือน

เฉลี่ยต่อคน

หมายเหตุ

1

39,055,443.00

227,066.53

63,920.53

 

2

13,509,700.00

121,709.01

33,275.12

 

3

26,781,120.00

126,326.04

44,193.27

 

4

5,628,656.00

160,818.74

52,117.19

 

5

10,523,099.00

146,154.15

45,752.60

 

6

14,032,740.00

110,494.02

41,394.51

 

7

16,455,704.00

100,339.66

34,069.78

 

8

20,318,700.00

140,128.97

48,725.90

 

9

33,456,158.00

141,165.22

47,388.33

 

10

14,607,480.00

224,730.46

44,808.22

 

11

942,700.00

62,846.67

12,739.19

 

12

36,056,503.00

170,077.84

56,692.61

 

        รายจ่ายประชากร
รายจ่ายประชากรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม จำแนกเป็นรายหมู่บ้าน ได้ดังนี้

หมู่ที่

จำนวนเงินรวม

เฉลี่ยครัวเรือน

เฉลี่ยต่อคน

หมายเหตุ

1

22,349,638.00

129,939.76

36,578.79

 

2

7,177,139.00

64,658.91

17,677.68

 

3

17,629,256.00

83,156.87

29,091.18

 

4

5,714,260.00

164,036.00

53,159.81

 

5

6,093,118.00

84,626.64

26,491.82

 

6

7,874,128.00

62,001.01

23,227.52

 

7

49,149,194.00

299,690.21

101,758.17

 

8

10,040,932.00

69,247.81

24,078.97

 

9

18,203,184.00

76,806.68

25,783.55

 

10

7,330,310.00

112,774.00

22,485.61

 

11

700,622.00

46,708.13

9,467.86

 

12

16,044,005.00

75,679.27

25,226,42

 

 ที่มา  :  ข้อมูลสถิติเพื่อการพัฒนา อบต. พ.ศ. 2553 ภายใต้โครงการจัดทำระบบข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น
          :  จากการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของครัวเรือน (จปฐ.)  ประจำปี พ.ศ.2553 

        ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
                พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม  เป็นพื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศสวยงามประกอบด้วย  ทิวเขา  ป่าไม้  ตลอดจนแหล่งต้นน้ำและสภาพทางธรรมชาติอันสมบูรณ์  โดยพื้นที่ดอยนางนอนเชื่อมยาวต่อกับพื้นที่ดอยตุงและประเทศเมียนมาร์ นอกจากนี้ยังมีสัตว์ป่าประเภทลิงอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีถ้ำขนาดใหญ่ที่สวยงาม เป็นที่ดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ เส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวสะดวกสบายจากถนนพหลโยธินมีถนนลาดยางตัดเชื่อมระยะทาง 2 กิโลเมตร ประชาคมตำบลโป่งงามได้มีความเห็นและมีข้อสรุปร่วมกันให้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมตำบลโป่งงาม เป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตามนโยบายของรัฐบาล  แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีดังนี้
                วัดถ้ำปลา ภายในวัดประกอบด้วย ถ้ำเปลวปล่องฟ้า , ถ้ำกู่แก้ว , พระธาตุเจดีย์นพจุฑาเก้ายอด พระธาตุเจดีย์อินทร์แปลง  
ถ้ำปุ่ม อ่างเก็บน้ำถ้ำเสาหินพญานาค  ขุนน้ำโป่ง  จุดชมวิวดอยผู้เฒ่า

        กิจกรรมการท่องเที่ยว
                                - ปีนหน้าผา
                                - ปั่นจักรยานน้ำ
                                - เดินป่า
                                - กางเต้นท์พักแรม
                                - หมู่บ้านโฮมสเตย์
        ศิลปวัฒนธรรม
                                - ฟ้อนเล็บ
                                - ฟ้อนสาวไหม
                                - รำดาบ
                                - รำนก รำโต
                                - เชิดสิงโต
                                - รำไต


สภาพทางสังคม

        การศึกษา

ศูนย์เด็กเล็ก                    จำนวน  6  แห่ง

ลำดับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน
เด็ก

จำนวน
ผดด.และผช.
ผดด.

เขตบริการ

หมายเหตุ

1

บ้านถ้ำ (หมู่ 12)

42

5

บ้านถ้ำ , ถ้ำพัฒนา , ถ้ำปลา

 

2

บ้านดง

28

3

บ้านดง

 

3

บ้านห้วยปูแกง

34

3

บ้านห้วยปูแกง , ถ้ำสันติสุข

 

4

บ้านโป่งเหนือ

36

4

บ้านโป่ง หมู่ 8 ,9 สันกอสา 6

 

 

 

 

 

บ้านสันเกล็ดทอง หมู่ 7

 

5

บ้านผาฮี้

28

2

บ้านผาฮี้ หมู่ 10

 

6

บ้านผาฮี้

15

2

บ้านผาฮี้ หมู่ 11

 

เฉลี่ย ผดด.  1  คน  ต่อเด็ก   20      คน

รงเรียนประถมศึกษา   จำนวน  5  แห่ง

ลำดับ

โรงเรียน

จำนวน
นักเรียน

จำนวนครู/อาจารย์

เขตบริการ

หมายเหตุ

1

โรงเรียนบ้านโป่ง (หมู่ 8)

284

8

บ้านโป่ง หมู่ 8 , 9  สันกอสา

 

 

 

 

 

 สันเกล็ดทอง

 

2

โรงเรียนบ้านถ้ำปลา (หมู่ 3)

176

8

ถ้ำปลา , สันเกล็ดทอง

 

3

โรงเรียนบ้านถ้ำ ต.ชด. (หมู่ 5)

315

7

ห้วยปูแกง , ถ้ำสันติสุข,ดง

 

4

โรงเรียนบ้านผาฮี้ (หมู่ 10)

111

3

ผาฮี้  หมู่ 10 , 11

 

5

โรงเรียนบ้านถ้ำ (หมู่ 12)

165

6

ถ้ำพัฒนา

 

โรงเรียนมัธยมศึกษา   จำนวน  1  แห่ง

ลำดับ

โรงเรียน

จำนวน
นักเรียน

จำนวนครู/
อาจารย์

เขตบริการ

หมายเหตุ

1

วัดถ้ำปลาวิทยาคม

409

25

ตำบลโป่งงาม , โป่งผา ,
บ้านด้าย , ห้วยไคร้

 

 

โรงเรียนสอนภาษาจีน  จำนวน   1  แห่ง

ลำดับ

โรงเรียน

จำนวน
นักเรียน

จำนวนครู/
อาจารย์

เขตบริการ

หมายเหตุ

1

สอนภาษาจีน

600

24

พื้นที่อำเภอแม่สาย และอำเภอใกล้เคียง

 

 

โรงเรียนอาชีวศึกษาแม่สาย   จำนวน  1  แห่ง

ลำดับ

โรงเรียน

จำนวน
นักเรียน

จำนวนครู/
อาจารย์

เขตบริการ

หมายเหตุ

1

โรงเรียนอาชีวศึกษาแม่สาย

300

20

อำเภอแม่สาย และอำเภอใกล้เคียง

 

 

ารนับถือศาสนาของประชากรในพื้นที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามจำแนกได้ดังนี้

ลำดับ

ศาสนา

ร้อยละ

หมายเหตุ

1

พุทธ

95.80

หมู่ที่ 1-9 และ 12

2

คริสต์

1.50

หมู่ที่ 2,4,7,11

3

อิสลาม

0.70

หมู่ที่ 4,5

4

อื่น ๆ

2.00

หมู่ที่ 10

 

งานประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น
                - งานประเพณีเขาะหน่อย                 เดือนกุมภาพันธ์                    พื้นที่หมู่ 11
                - งานประเพณีตรุษจีน                      เดือนกุมภาพันธ์                    พื้นที่หม่ 4,5,11
                - งานประเพณีวัดถ้ำปลา                   เดือนมีนาคม                        พื้นที่หมู่ 4,5
                - งานประเพณีสงกรานต์                   เดือนเมษายน                       พื้นที่หมู่ 1 – 9,12
                - งานประเพณีโล้ชิงช้า                     เดือนสิงหาคม                       พื้นที่หมู่ 10
                - งานประเพณีลอยกระทง                 เดือนพฤศจิกายน                  พื้นที่หมู่ 1–9, 12

 

การสาธารณสุข
                -  สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน               จำนวน  3  แห่ง
                                1.สถานีอนามัยตำบลโป่งงาม            บริการ  หมู่  3,4,5,6,7,8,9
                                2.สถานีอนามัยบ้านถ้ำ                       บริการ  หมู่  1,2,12
                                3.สถานีอนามัยบ้านผาฮี้                     บริการ  หมู่  10,11
                    (อัตราส่วนประชากร : บุคลากร  1,100 : 1)                                                                           
                -  สถานพยาบาลเอกชน                                     จำนวน                  3        แห่ง
                -  ศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐาน                       จำนวน                12        แห่ง
                -  อาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.)                     จำนวน              200        คน      
   

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ
                -  หน่วยบริการประชาชน  (ตู้ยามตำรวจ)            จำนวน                  1        แห่ง

กลุ่มพลังมวลชน/องค์กรต่าง ๆ
                -  กลุ่มเกษตรกรประจำตำบล                              จำนวน                  1       กลุ่ม
                -  กลุ่มผู้สูงอายุ                                                   จำนวน                12       กลุ่ม
                -  กลุ่มเยาวชน                                                    จำนวน                12       กลุ่ม
                -  กลุ่มพัฒนาสตรี                                               จำนวน                12       กลุ่ม
                -  กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน          จำนวน              175       คน
                -  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต                            จำนวน                12       กลุ่ม
                -  กลุ่มอาชีพ                                                       จำนวน                20       กลุ่ม
                -  ศูนย์กีฬาตำบล                                                จำนวน                  1        แห่ง
                -  ร้านค้าชุมชน                                                   จำนวน                  4        แห่ง
                -  ลูกเสือชาวบ้าน                                               จำนวน               243        คน

สภาพทางการเมืองการบริหาร
                องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามเป็นหน่วยการปกครองรูปแบบหนึ่ง  (องค์การบริหารส่วนจังหวัด,  เทศบาล, 
องค์การบริหารส่วนตำบล,  รูปแบบพิเศษ,  กทม.,  และเมืองพัทยา)  โดยมีพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 เป็นกฎหมายแม่บทและที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  5  พ.ศ.  2546  เป็นนิติบุคคล  มีเขตการปกครอง
ตนเอง โดยมีงบประมาณและบุคลากรตลอดจนมีอิสระในการบริการงานภายใต้ขอบเขตกฎหมายที่กำหนดไว้  โดยมีวัตถุ
ุประสงค์ที่สำคัญคือ
                1.  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถตอบสนองตรงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในลักษณะ
การทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการส่วนท้องถิ่นกับชาวบ้าน  โดยการสนับสนุนและกำกับดูแลจากราชการส่วนภูมิภาค
และราชการส่วนกลาง
                2.  เพื่อให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้  ตระหนักรู้  และสร้างองค์ความรู้ในรูปแบบการปกครองตนเองได้อย่างเหมาะสม
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปยังรุ่นต่อ ๆ ไปในท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง
                3.  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้แบ่งเบาภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐบาลกลางในการบริการสาธารณะ
ต่าง ๆ โดยเป็นการบริหารจัดการของคนในพื้นที่เอง  (นักการเมืองท้องถิ่น)


 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
Web Design Factory
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57130
หมายเลขโทรศัพท์ : โทรสาร 0-5370-9582 ต่อ 11
E-mail : pong_ngam@hotmail.com